dnes je 13.7.2024

Školský expert pre regionálne školstvo
Produkt manažér

2024.01 Úvodník

Mgr. Zuzana Bližňáková

Vážení čitatelia,

v najnovšom vydaní časopisu Školský expert pre regionálne školstvo sa budeme zaoberať stratégiou, ako neštátnym zariadeniam poradenstva a prevencie umožniť získavať finančné prostriedky za ich odborné služby priamo od obcí alebo škôl. Finančné zdroje pre tieto zariadenia boli doteraz pevne regulované zákonom č. 597/2003 Z. z. Nová legislatíva znamená, že od 1. januára 2024 nebudú tieto zariadenia financované z rozpočtu obcí, ale budú dostávať normatívne financovanie zo štátneho rozpočtu.

V súčasnom období sa jednou z aktuálnych tém stáva proces zápisu detí do prvých ročníkov základných škôl a s tým súvisiaci postup prijímania detí na vzdelávanie v týchto školách. Prijímací proces do základných škôl prebieha v rámci správneho konania a podlieha pravidlám Správneho poriadku, bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom danej školy. Pre prehľad najdôležitejších aspektov súvisiacich s problematikou prijímania detí do základných škôl venujte pozornosť nášmu najnovšiemu článku.

Odporúčame prečítať si aj prakticky spracované riešenia z praxe:

Príjemné čítanie v mene celej redakcie želá

Mgr. Zuzana Bližňáková

odborná redaktorka

Vážený zákazník,

práve ste vstúpili do online produktu časopis Školský expert pre regionálne školstvo. Odborný štvrťročník  prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v školstve. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise

Články

Rozhodovanie riaditeľa školy v správnom konaní

Získavanie finančných prostriedkov neštátnymi zariadeniami poradenstva a prevencie za poskytovanie odbornej činnosti

Prijímanie na vzdelávanie v základnej škole

Otázky a odpovede

Zvolenie člena rady školy za pedagogických zamestnancov

Zmena adresy materskej školy

Nárok na čerpanie príspevku na rekreáciu učiteľky ZŠ


S on-line časopisom získavate:

  • orientáciu v neustále sa meniacej problematike školstva,
  • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
  • príklady a riešenia konkrétnych situácií v praxi,
  • nájdete tu úplné znenie právnych predpisov z oblasti školstva,
  • neustále aktualizovaný obsah, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
  • bezplatný odpovedný servis,
  • jednoduché vyhľadávanie - obyčajným zadaním kľúčového slova,
  • rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

 

Autorský kolektív

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dlhodobo pôsobí v oblasti legislatívy v rezorte školstva. Podieľala sa na príprave a tvorbe množstva právnych predpisov v školskej problematike a v športe. Je autorkou a spoluautorkou množstva odborných článkov v tejto oblasti. Pedagogicky pôsobí na vysokej škole.  Je členkou Učenej právnickej spoločnosti, ktorá sa podieľa najmä na výskume právnoteoretických východísk a ich následnú implementáciu do praxe.

Mgr. Hilda Dudáková
Mgr. Hilda Dudáková

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1996, s krátkym prerušením, pracovala na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde v poslednom období pôsobila ako vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu. Profesionálne dlhodobo sa venuje problematike pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov. Venuje sa aj téme týkajúcej sa kvality ďalšieho vzdelávania dospelých. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných článkov. V rámci lektorskej činnosti sa zameriava na aplikačné problémy v oblasti odmeňovania a pracovnoprávnych vzťahov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov.

 
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV